Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

I dette kapitlet skal du lære ...

  • om dei vanlegaste digitale media vi omgir oss med i dag
  • om kva rolle dei har i samfunnet vårt og korleis dei påverkar samfunnsdebatten
  • om vanlege verkemiddel i tekstar i desse media
  • om problemstillingar som knyter seg til personvern i sosiale medium
  • om kva som skjer med ein tekst når han blir overført frå bok til film, såkalla adaptasjon
  • å analysere flmatiseringar av bøker, dvs. peike på verkemiddel som er teke i bruk, peike på kva som skil filmen frå boka og reflektere rundt kvifor adaptasjonen er gjort slik han er gjort