Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

CV – eksempeltekst

CV

Per­son­le­ge opp­lys­nin­gar

Namn: Jon Mag­ne Stein­sund
Ad­res­se: Liabakken 24
3480 Strand­vik
Fødd: 20.04.1996
Tlf.: 22 33 44 66 88
e-post: jomast@hotmail.com

Ut­dan­ning

2013-2014: Vg2 Kokk og ser­vi­tør

2012-2013: Vg1 Re­stau­rant og mat­fag, Moen vidaregåande sku­le

2011-2012: Eks­amen frå Vika ung­doms­sku­le

Yr­kes­er­fa­ring

2013: Som­mar­jobb ved Strand­vik ben­sin­sta­sjon

2012/2013: Ut­plas­sert fire veker ved Finns vegkro, Strand­vik

2012: Kiosk­med­ar­bei­dar, Vik cam­ping­plass

Kurs

2013: Før­s­te­hjelps­kurs

And­re opp­lys­nin­gar

Be­hers­kar eng­elsk bra. Kan også gje­re meg for­stått på tysk.

Fri­tids­in­ter­es­ser

Eg er ein ak­tiv gut som dri­v mykje med fot­ball og snø­brett. Eg er med­lem av Vik id­retts­lag og er va­ra­med­lem til sty­ret i klub­ben.

Re­fe­ran­sar

Finn Fu­ru­mo, dag­leg leiar på Finns vegkro, te­le­fon 00 00 00 00

(frå boka s. 102)