Quiz – adaptasjon

Velg riktige alternativ:

1. Kor stor del av norske spelefilmar er basert på ei bok?

2. Den delen av ein skjønnlitterær tekst som eignar seg best på film, er den som inneheld

3. Med dramaturgi meiner vi

4. Anslaget i ein film er viktig fordi

5. Med subjektivt kamera meiner vi