I dette kapitlet skal du lære ...

  • å beskrive og samanlikne språksituasjonen i dei nordiske landa. Dette gjeld både kunnskap om kva språk som blir snakka, og kva status og rettar som knyter seg til dei
  • å gjere greie for konsekvensar fornorskingspolitikken i Noreg har hatt for samisk kultur og språk
  • å beskrive skilnader og likskapar mellom dei nordiske språka når det gjeld blant anna uttale, ordforråd og bokstavar