«Nordiske språk: gode naboer» – innføringsfilm

Svensk, norsk og dansk er nære språklege naboar og utgjer saman med islandsk og færøysk dei nordiske språka. I filmen snakkar Amie, Sandra og Johannes om det språklege fellesskapet i Norden og kvifor det er viktig å bruke morsmålet når ein møter nordiske naboar.

Spørsmål

  1. Nemn nokre kjenneteikn ved det nordiske språkfellesskapet.
  2. Kva fordelar gir det å vere en del av det nordiske språkfellesskapet?
  3. Kva slags dialektar snakkar dei tre ungdommane? Kvifor meiner dei det er viktig å halde på dialektane?
  4. Kva seier dei tre om påverknad frå engelsk på dei nordiske språka i dag? Stemmer det med di eiga oppfatning?