Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Detalj av usynlig novemberlandskap» (dikt) – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S3.2_IH.jpg

Diktet er skrive av Inger Hagerup og står på s. 230 i Signatur 3 tekstsamling.Innleiing

Presenter diktet med tittel, forfattar, utgivingsår og namn på samlinga det stod i.

Diktet «Detalj av usynlig novemberlandskap» er skrive av ...


Konkret innhald (motivet)

Beskriv innhaldet i diktet med dine eigne ord. Kva slags situasjon blir skildra? Kva opplever eg-personen i diktet?

Diktet handlar om eit skoddeland som ...

Men skoddelandet er samstundes ei skildring av «eg» i diktet fordi ...


Oppbygning

Beskriv kort korleis diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme).

Diktet er delt inn i seks strofer med berre to linjer i kvar strofe ... Kvar strofe inneheld...

Dei to første strofene skildrar ...

Dei neste strofene ...


Verkemiddel

Kva slags verkemiddel bruker forfattaren? (ord som skaper stemning, språklege bilete, gjentakingar)

Stemninga i diktet er ...

Dei stemningsskapande orda er ...

Forfattaren bruker mange metaforar, som «skoddeland» ...

Også tittelen er ein metafor ...

Siste strofe er ei gjentaking av første strofe. Men siste gong er litt annleis fordi ...


Tema

Kva handlar diktet eigentleg om? Kva dreier skoddelandskapet seg om?

Vi får aldri vite direkte kva «skoddelandet» er ...

Vi må gjette oss til kva metaforar som ...., ..., ... betyr. ...

Eg trur temaet kan vere ...


Avslutning

Skriv di eiga meining om diktet og korleis det verkar på deg.

Eg synest diktet var ...