Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
7

«Nordiske språk: dansk» – innføringsfilm

I dansk er det stor skilnad på korleis ord blir uttala og korleis dei blir skrivne.

Spørsmål

  1. Kva kjenneteikn ved det danske språket trekkjer Johannes fram i filmen?
  2. Kva andre skilnader eller likskapar i forhold til norsk legg du merke til ved måten han snakkar på?
  3. Synest du det er vanskeleg å forstå kva han seier? Nemn nokre trekk som skapar problem.
  4. Kva særstilling kan ein seie at det danske språket har i forhold til nabospråka i Norden?