Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
4

Tolking av eit måleri – presenter

S3 Presentasjon av maleri.jpg

Gode råd til korleis eit foredrag skal haldast, finn du i Signatur 3 studiebok på s. 90–92. Du bør også lese avsnittet «Analyse og tolking av bilete» på s. 43–44.

Finn eit måleri frå ein av epokane de har jobba med i litteraturhistoria, og presenter det for klassen.

 • Du skal kort tolke måleriet og plassere det i ein kulturhistorisk samanheng.
 • Du får ca. fem minutt på presentasjonen av måleriet. Læraren kan stille spørsmål etter presentasjonen om noko må oppklarast nærare. Det blir sett av ti minutt til saman for kvar elev.
 • Det blir sett ein karakter på presentasjonen som måler det faglege innhaldet og korleis du klarer å formidle dette til tilhøyrarane.

Karakterkriterium

DET FAGLEGE INNHALDET:

 • Kreativitet og sjølvstende
 • Relevant kunnskap (Svarer du på oppgåva?)
 • Forståing for fagstoffet (Forstår du omgrepa du bruker?)
 • Disponering av fagstoffet

SJØLVE PRESENTASJONEN (FORM):

 • Kroppsspråk
 • Blikkontakt med publikum
 • Tempo og pausar
 • Stemmebruk

Under førelesninga skal måleriet vere framme på lerretet. Det er altså ingen PowerPoint-presentasjon. Manus skal leverast til læraren.

Du må sjølv finne måleriet og få det godkjent. Ingen skal presentere det same måleriet.