Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Samanlikning av bok og film

Inn­leiing

 • Pre­sen­ter boka og fil­men kort. Opp­gi namn på for­fat­tar/re­gis­sør og ut­gi­vings­år på bok og film.
 • Gi ein kort­fat­ta pre­sen­ta­sjon av den lit­te­ræ­re teks­ten. Kva går hand­lin­ga ut på? Kven er dei sen­tra­le per­so­na­ne? Kva mil­jø mø­ter vi? Korleis er kom­po­si­sjo­nen? Kva tema blir teke opp?

 

Ana­ly­se­del

 • Fin­n vi sa­me te­ma­tikk i fil­men som i boka?
 • Kom­po­si­sjon/dra­ma­tur­gi: Er det skilnad på inn­hal­det i boka og fil­men? Er noko teke bort el­ler lagt til? Er hand­lings­rek­kje­føl­gja den sa­me i bok og film?
 • Korleis er syns­vin­kel/for­tel­jar­per­spek­ti­vet i fil­men i for­hold til i boka?
 • Korleis blir per­so­na­ne skildra i boka og i fil­men? Kva kan vere grun­nen til at det even­tu­elt er gjort end­rin­gar?
 • Korleis blir mil­jø­et skild­ra i fil­men i for­hold til i boka?
 • Kla­rer fil­men å gjen­gi stem­nin­ga/sti­len som du fin­n i boka?
 • Kva ver­ke­mid­del tek fil­men i bruk for å ska­pe stem­nin­gar og fram­he­ve hand­lin­ga? Her kan du nemne far­gar, lyd, mu­sikk, klip­pe­ryt­me og ka­me­ra­vin­kel.

 

Av­slut­ning

 • Be­skriv di per­son­le­ge opp­le­ving av adap­ta­sjo­nen.
 • Gi ei vurdering av adaptasjonen.

(Frå boka s. 78)