Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
7

«Nordiske språk: svensk» – innføringsfilm

I svensk, norsk og dansk er ordforrådet i hovudsak veldig likt, men av dei tre nabospråka har svensk desidert flest særeigne ord.

Spørsmål

  1. Kva kjenneteikn ved det svenske språket trekkjer Sandra fram i filmen?
  2. Kva andre skilnader eller likskapar i forhold til norsk legg du merke til ved måten ho snakkar på?
  3. Synest du det er vanskeleg å forstå kva ho seier? Nemn nokre eksempel.
  4. Kva vil du trekkje fram som heilt spesielt med det svenske språket i forhold til nabospråka i Norden?