Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Du søkte etter en dypere mening» (dikt) – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S3_3 Du soekte etter en dypere mening_side 226_(Hans Boerli)_Ivar Aaserud_Aktuell_NTBscanpix_s.jpg

Diktet er skrive av Hans Børli og står på s. 227 i Signatur 3 tekstsamling.Innleiing

Presenter diktet med tittel, forfattar, utgivingsår og namn på samlinga det stod i.

Diktet «Du søkte etter en dypere mening» er skrive av …


Konkret innhald (motivet)

Beskriv innhaldet i diktet med dine eigne ord. Kva slags situasjon blir skildra? Kva opplever eg-personen (du-personen) i diktet?

Diktet handlar om ein person som søkjer etter …

Reint konkret skubbar personen ting bort og leiter etter …

Men tinga …


Oppbygning

Beskriv kort korleis diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme)

Diktet har berre to strofer. Den første strofa skildrar …

Den siste strofa har berre ei linje. Den seier at …


Verkemiddel

Kva slags verkemiddel bruker forfattaren? (ord som skaper stemning, språklege bilete, gjentakingar)

Første linje seier kva diktet skal handle om …

Men forfattaren bruker konkrete bilete (metaforar) for å vise …

Døme på slike bilete er …

Tinga blir personar som …

Den siste strofa avsluttar med ein påstand som …


Tema

Kva handlar diktet eigentleg om? Kva betyr det å leite etter hemmelege rom? Og kva er meint med «mysteriet»?

Alt i tittelen peiker forfattaren mot det diktet dreier seg om, nemleg å …

Vi må gjette kva dei ulike metaforane betyr, til dømes …

Avslutninga er ein påstand som eg tolkar som at …

Eg trur temaet kan vere …


Avslutning

Skriv di eiga meining om diktet og korleis det verkar på deg.

Eg synest diktet var …

(Tillegg: Dersom du ønskjer det, kan du kommentere det at forfattaren ber «deg» om ikkje å leite etter ei djupare meining, samtidig som han ber lesaren tolke bilete og leite etter ei djupare meining i diktet. Dersom ein ser det på denne måten, blir diktet eit metadikt, eit dikt som også kan handle om dikt!)