Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Et menneskesyn som dreper» – retorisk analyse

Last ned skriveramma her:


S3-6 Et menneskesyn som dreper_(Shabana Rehman)_Tor G. StenersenAftenpostenAll Over Press_s.jpg

Teksten står på s. 381 i Signatur 3 tekstsamling.

Ei typisk eksamensoppgåve knytt til ein tekst kan vere:

«Analyser teksten. Bruk omgrep frå retorikken. Kommenter til slutt nokre av synspunkta i teksten.»

Sjå Signatur 3 studiebok frå s. 32 og utover for tips. I denne oppgåva får du litt starthjelp.


Innleiing

Presenterer teksten og temaet som Shabana Rehman tek opp. Kommenterer kort i kva samanheng teksten blei skrive.


Hovudsyn

Formuler hovudsynet i teksten (med eigne ord). Bruk maks tre linjer.


Kairos – den retoriske situasjonen

Forklar i kva samanheng teksten blei skrive og kvifor du trur han blei publisert på det tidspunktet han blei.


Logosappell

Finn døme i teksten på logisk argumentasjon eller presentasjon av fakta. Forklar kva Rehman oppnår med å bruke argumentasjon som appellerer til fornufta vår.


Patosappell

Finn verkemiddel i teksten som appellerer til kjenslene (stikkord: overdrivingar, generalisering). Forklar kva funksjon dei har for å få fram hovudsynet i teksten.


Etosappell

Gjer ei vurdering av korleis Shabana Rehman framstår som skribent i teksten. Har du tillit til henne? Peik i tilfelle på kva det er som heilt konkret er med på å styrke etos.


Drøfting

Drøft og vurder eit par av synspunkta som kjem fram i teksten. Du må grunngi påstandane dine godt.


Avslutning

Ei eventuell oppsummering av analysen, eller eit godt sluttpoeng på drøftinga. Sluttpoenget kan enten peike bakover mot noko av det du har sagt eller framover mot ei eventuell løysing på eit problem.