Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

«Et rom står avlåst» (dikt) – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S3_3 Et rom staar avlaast_iStock_000023952130Medium_s.jpg

Diktet er skrive av Kolbein Falkeid og står på s. 264 i Signatur 3 tekstsamling)


Innleiing

Presenter diktet med tittel, forfattar, utgivingsår og namn på samlinga det stod i.

Diktet «Et rom står avlåst» er skrive av …


Konkret innhald (motivet)

Beskriv innhaldet i diktet med dine eigne ord. Kva slags situasjon blir skildra? Kva opplever eg-personen i diktet?

Diktet handlar om ein person som …

Vi får vite om eg-personen at …

Vi får vite om du-personen at …

Forholdet mellom desse to har vore …


Oppbygning

Beskriv kort korleis diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme)

Diktet er delt inn i tre strofer …

Strofene har ulik lengd …

Den første strofa handlar om …

Den andre strofa skildrar …

Den tredje og siste strofa …


Verkemiddel

Kva slags verkemiddel bruker forfattaren? (ord som skaper stemning, språklege bilete, gjentakingar)

Stemningen i diktet er …

Ord som får fram det er …

Forfattaren bruker mange metaforar, som «eit rom» …

Dette trur eg betyr …

Andre metaforar er knytt til vêret, til dømes … (nemn fleire bilete og si kva du meiner dei betyr)

Kvar strofe blir innleidd med …


Tema

Kva inntrykk får du av forholdet mellom eg-personen og du-personen? Og korleis tolkar du det at eit rom står avlåst i kroppen til eg-personen? Kva er meint med biletet: «tomheten svarer aldri»?

Den første linja i diktet seier noko om kva diktet skal handle om, nemleg …

Resten av diktet fortel om …

Eg trur temaet kan vere …


Avslutning

Skriv di eiga meining om diktet og korleis det verkar på deg.

Eg synest diktet var …